ร้านที่เอฟพีซีคอมเซอร์วิส ตั้งอยู้ที่ เลขที่ 10 หมู่ 9 บ้านน้อยเจริญ ต.ธาตุ  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี   ซอยข้างโรงเรียนบ้านบัววัด  ทางเข้าไปข้างหอพักราชพฤกษ์

e-mail: tfpccomservice@hotmail.com

website: www.tfpccomservice.ueuo.com

โทรศัพท์ : 089-5496932 ,080-7313923